Preventista

Prevence patologických jevů

 

Mgr. Helena Konopová

 

Konzultační hodiny: Konzultace předem dohodnutém termínu na základě telefonické domluvy.

 

Kontakt: Pevná linka: 583 236 330


Činnost školního metodika prevence

  • realizace preventivního programu školy
  • realizace aktivit školy zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů
  • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy
  • zprostředkování informací o nabídkách preventivních programů a projektů
  • vypracování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence
  • spolupráce s třídními učiteli v prevenci výskytu sociálně patologických jevů na škole

Prevence a řešení šikany

Preventivní program školy

Směrnice k prevenci rizikového chování

Strategie předcházení a řešení školní neúspěšnostiŠkolní primární preventivní program PDF Print E-mail
Written by Marie Baslerová   
Wednesday, 11 June 2014 06:29
There are no translations available.

Poslední přednášky v rámci Školního preventivního programu zajistila 9. 5. 2014 organizace Pontis Šumperk. Ve třídě 5.A se uskutečnilo téma „Učíme se odmítat“. Cílem bylo seznámit žáky s rizikovými faktory, které se objevují nebo budou objevovat v jejich okolí. Žáci si vyzkoušeli odmítání nabídek vedoucích k rizikovému chování. Přednášející se zaměřil na  zdravý životní styl.

15. 5. 2014 se Poradna zdraví  v 5. ročníku zaměřila na NE – Bezpečnou síť. Beseda byla o zásadách bezpečné komunikace na sociálních sítích, bezpečného využití internetu, emailu a mobilu. Děti se dozvěděly, jak zacházet se svými osobními údaji, o kyberšikaně – jak jí čelit a kde hledat pomoc. Dětem byly předkládány modelové situace, které společně s lektorkou řešily.

Žáci 4. ročníku se prostřednictvím přednášky „Aby pes nekousl“ seznámili, jak se správně chovat při střetu se psem a jak snížit rizika možného zdravotního poškození na minimum. Vyzkoušeli si, jak se chovat při ohrožení a napadení psem. Ujasnili si pravidla první pomoci.

 
MPP - dokumenty PDF Print E-mail
Written by Marie Baslerová   
Sunday, 04 May 2014 09:47
There are no translations available.

Dokumenty

 

ze kterých MPP vychází:

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 14 514/2000-51, Věstník MŠMT sešit 10/2000.

Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 20 006/2007-51

Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j. 10 194/2002-14, Věstník MŠMT sešit 3/2002.

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k vzdělávání žáků se speciálními poruchami učení nebo chování č. j. 13 711/2001-24, Věstník MŠMT sešit 9/2002.

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018

 

Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2009-2013

Zpracovala: Mgr. Marie Baslerová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Školní primární preventivní program PDF Print E-mail
Written by Marie Baslerová   
Monday, 21 April 2014 12:57
There are no translations available.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 2. stupni.

17. 01. 2014 se paní Keprtová z Poradny zdraví v 9. třídách zabývala velice diskutovaným tématem - kyberšikanou. Kyberšikana je úmyslné, opakující se a nepřátelské chování, jehož cílem je ublížit oběti za použití informačních a komunikačních technologií. Cyberstalking – pronásledování – opakované, intenzivní obtěžování a ponižování, vyhrožování.

V 6. třídách se 25. 02. 2014 Mgr. Petr Halama z PPP zaměřil během dvou vyučovacích hodin na klima třídy. Formou interaktivních her zapojil všechny žáky do vzájemné spolupráce při plnění jednotlivých úkolů. Přítomni byli i  třídní učitelé, kteří se taktéž zúčastnili třídních aktivit. Tato přednáška je velice důležítá, neboť v 6. třídě  jde o nově vzniklý kolektiv z příchozích žáků z jiných škol okolních vesnic.

Poradna zdraví zajistila přednášku na téma šikana v 7. třídách ve dnech 07. 01. 2014 a 27. 02. 2014. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování.

Mgr. P. Halama navštívil školu opět 08. 04. 2014. Tentokrát se v 7. ročnících věnoval vrstevnickým vztahům mezi spolužáky. Zaměřil se na konflikt, řešení konfliktů a šikanu.

V úterý 15. 04. 2014 se  žákyně 6. tříd zúčastnily přednášky Čas proměn, která byla zaměřena na dospívání dívek.

Další přednášku 15. 04. 2014  zajistila paní Keprtová z Poradny zdraví a zabývala se zdravou výživou. Upozornila na nebezpečí anorexie a bulimie.

 

Last Updated on Monday, 21 April 2014 13:43
 
Školní primární preventivní program PDF Print E-mail
Written by Marie Baslerová   
Friday, 13 December 2013 09:19
There are no translations available.

Ve středu 04. 12. 2013 se v rámci Školního preventivního programu uskutečnila přednáška pro žáky 5.A. Přednášející paní Pohanková z organizace ABATOP se zaměřila na období dospívání u chlapců i děvčat. Během besedy přiblíížila  a objasnila tělesné změny u dospívající mládeže, důležitost osobní hygieny a způsob používání osobních hygienických potřeb.

Ve čtvrtek 05.12.2013 proběhly dvouhodinové přednášky v 8. ročnících. Opět přednášela paní Pohanková a zaměřila se na životní postoje a hodnoty mladého člověka v oblasti partnerských vztahů.

Last Updated on Friday, 13 December 2013 12:57
 
KPPP - PONTIS PDF Print E-mail
Written by Marie Baslerová   
Sunday, 17 April 2011 14:19
There are no translations available.

V rámci Komplexního primárního preventivního programu se žáci 5., 7. a 9. ročníku zúčastnili dvouhodinových přednášek, které zajistili odborně vyškolení pracovníci z organizace Pontis. Tyto přednášky se uskutečnily 12. a 13. 4. 2011 v paralelních třídách. Organizace Pontis se pomocí přednášek zaměřuje zejména na oddálení prvokontaktu s návykovou látkou, hlavně cigaret a alkoholu. Přednášky byly doplněny o dramatické hry, improvizace a interaktivní hry. Cílem bylo, aby mládež získala znalosti a dovednosti podporující zdravý životní styl. Jde o zvýšení veřejného povědomí o rizicích návykových látek, otázky legislativy, modely léčby závislosti a problémy spojené s užíváním návykových látek.

Last Updated on Thursday, 19 May 2011 19:09
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2