Home Výchovná poradkyně Projekt Inkluze
Projekt Inkluze

„Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj“ (IVOK)

Hlavní řešitel - doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.

PdF UP Olomouc

−      Podpora společného vzdělávání napříč Olomouckým krajem

−      Podpora škol nově realizujících inkluzivní vzdělávání v souvislosti s tzv. inkluzivní novelou školského zákona

−      Implementace školních poradenských pracovišť, školních asistentů a koordinátorů inkluze do škol  - Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.

−      Vytvoření odborné metodické sítě

−      Realizace kurzů DVPP dle požadavků praxe

−      Realizace zážitkových kurzů zaměřených na osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků

−      Primární zaměření na vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním

−      Speciální pedagožka Mgr. Veronika Mužná k nám byla přiřazena v rámci dvouletého projektu s názvem „Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj“ a jedné z jeho klíčových aktivit - „Implementace a podpora školních poradenských pracovišť“. Účelem projektu je posílení poradenských služeb přímo uvnitř školy a jejích prostřednictvím efektivněji podpořit žáky, kteří to potřebují.

−      Vzhledem k odbornému zaměření (etopedie, surdopedie) se přednostně zabývá oblastmi týkající se dětí s problémy v chování a dětí se sluchovým postižením, přichází také do kontaktu s dětmi s poruchami učení. Na škole je  však k dispozici pro všechny děti, učitele a rodiče, a to v takové míře, jak to čas a prostor dovolí, momentálně každé pondělí a středu od 8:00 do 14:00.

−      Děti za ní mohou přijít takřka s čímkoliv, nemusí se nutně jednat jen o výukové potíže. Osobně vnímá výraznou provázanost mezi tím, jak se dítě ve škole cítí s tím, jaký ve škole podává výkon.  Spokojenost dítěte by se neměla odvíjet od “dobrých“ známek, ale naopak, žákova spokojenost je  živnou půdou ke smysluplnému vzdělávání.

−      Známky vnímá jako jen velmi parciální, omezený ukazatel žákových schopností, a proto se u dětí snaží podporovat v prvé řadě pozitivní sebepojetí a sebehodnocení, což považuji za klíčové v rámci zdravého vyvíjení jejich osobnosti a naleznutí svého místa ve skupině, později ve společnosti.

−      Jejím úkolem je tedy podpořit žáky tak, aby se ve škole cítili spokojeně a bezpečně, a tak mohli maximálně rozvíjet svůj potenciál.

−      Nabízí poradenské služby nejen dětem, ale také učitelům a rodičům, jejichž spokojenost je nedílnou součástí celého procesu.​

−      Metodické vedení učitelů při společném vzdělávání žáků se SVP, včetně podpory při vedení dokumentace těchto žáků

−      Přímá práce (reedukační činnosti) se žákem se SVP

−      Podpora při konzultacích se zákonnými zástupci žáků se SVP

−      Podpora třídního (školního) klimatu

−      Kontakt : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it