Home Výchovná poradkyně Školní poradenské pracoviště
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

V naší škole působí v rámci ŠPP školní psycholog, školní speciální pedagog, výchovný poradce a preventista rizikových jevů. Jejich činnost se řídí platnými právními předpisy a také etickým kodexem školního psychologa.

1. Úkolem školního psychologa a speciálního pedagoga je péče o maximální využití potenciálu žáků, zdravé klima školy a přátelské vztahy mezi žáky, pedagogy, rodiči a dalšími specialisty. Působí tedy v rovině žáků, rodičů i učitelů.

2. V rámci své činnosti diagnostikuje pravidelně vztahy v třídních kolektivech, výstupy jsou k dispozici třídním učitelům, rodičům i žákům a na jejich základě vstupuje s psychokorektivními aktivitami do jednotlivých tříd. Pravidelně provádí screeningová šetření v rámci prevence studijního selhávání, rizikového chování žáků a dalších aktuálních otázek života školy. Zúčastňuje se také dalších aktivit školy s cílem podpořit jejich preventivní a psychohygienický aspekt.

3. Žáci mají možnost konzultovat otázky studijní (včetně specifických poruch učení), rodinné i osobní. V případě nutnosti je neprodleně poskytnuta krizová intervence a další podpůrná opatření.

4. V době mimo vyučování je setkání osobní záležitostí každého žáka, v době vyučování může žák navštívit pracovníka ŠPP pouze s vědomím vyučujícího učitele.

5. Stejně jako jiní specialisté, jsou školní psycholog i speciální pedagog vázáni povinností mlčenlivosti - obsah konzultace je tedy chráněn normou o důvěrnosti informací.

6. Školní psycholog a speciální pedagog také mohou pracovat na zakázku učitelů, či vedení školy (např. v případě studijního neúspěchu). Jsou k dispozici také rodičům – konzultovat je možno eventuální výchovné, výukové či rodinné otázky.

7. Při opakované péči o žáky či při individuální diagnostice udělují rodiče písemně individuální souhlas s péčí či testováním. Tento souhlas musí být udělen po podrobné informaci, o co se v šetření či péči jedná. S výsledky jsou vždy rodiče seznámeni.

8. Školní psycholog a speciální pedagog jsou součástí školy. Škola však nemůže využívat závěry šetření, např. při stanovení závěru vyšetření či terapeutické péče. Pokud rodiče uznají za vhodné, mohou školu sami informovat o těchto závěrech. Škola získává pouze doporučení, jak s dítětem co nejefektivněji pracovat v rámci výchovně vzdělávacího procesu.