Home Školní jídelna Vnitřní řád
Vnitřní řád školní jídelny

Hlavní činností zařízení školního stravování je zabezpečení stravování žáků základní školy, dětí mateřské školy, pracovníků školy a dalších ( „cizích“ ) strávníků.


1) Předpisy pro školní stravování

Provoz školní jídelny se řídí především vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 561/2006 Sb. ( školský zákon ), vyhláškou 84/2005 Sb. o závodním stravování a dalšími obecně platnými hygienickými předpisy, bezpečnostními předpisy a vnitřními předpisy školy.

 

2) Přihlašování a odhlašování stravy

-    Nový strávník (u dětí zákonný zástupce) se přihlašuje na základě vyplněné přihlášky. Tím, že strávníci nebo jejich zákonní zástupci podepíší přihlášku ke stravování, souhlasí s podmínkami provozního řádu školní jídelny. Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu v rámci rozpětí finančních limitů stanovených v příloze č.2 vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování.

-    Strava se přihlašuje a odhlašuje den předem do 11 hodin

a) telefonicky na čísle školní jídelny  583 236 085

b) na terminálu / chodba u jídelny

c) prostřednictvím internetu na www.strava.cz – Zájemci o tuto službu dostanou přihlašovací údaje  v    kanceláři školy nebo na tel. čísle 583 236 330 u paní Špačkové

d) osobně pouze od 7:00 do 8:00 hodin v kanceláři paní Špačkové

-    První den nemoci se řídí bodem 6. odst. c)

-    Hromadné odhlášky , v případě výletů, exkurzí, lyžařských výcviků apod. se řeší pro celé třídy ve spolupráci s třídními učiteli


3) Úhrada stravného

Stravné musí být uhrazeno do konce předchozího měsíce na měsíc následující. Rodiče neplatí náklady na oběd v plném rozsahu! Cena oběda ( stravenky ), kterou platí rodiče, představuje pouze náklady na potraviny, zatímco mzdové a režijní náklady hradí někdo jiný. Rodič tedy platí menší část celkových nákladů.

a) Hotovostní platbou - dokoupení stravy dětí MŠ a žáků ZŠ je možné každý den v době od 7:00 – 8:00 hod. a od 20. dne v měsíci od  13:30 – 15:00 hod. Případné odhlášky se odečítají v následujícím období.

Placení stravy pro cizí strávníky je denně od 7:00 – 8:00 hod. a od 20. dne v měsíci od 13:30 – 15:00 hod. Určené dny ke konci  měsíce je ještě prodejní doba od 12:00 – 12:30 hod.

Přeplatky v hotovosti se strávníkům vyplácejí až na konci školního roku.                                        Strávníkům platícím z účtu se vrací zpět na účet.

 

b) Z běžných účtů – chcete-li mít zaručeno, že první den příslušného měsíce bude mít žák / žákyně předplacenou stravu, posílejte platby tak, aby do 25. dne v měsíci byly peníze připsány na účet školní jídelny. Peníze musí být připsány na účet a teprve potom je strávníkovi přihlášena strava.

c) Stravování v době prázdnin je možné, všichni platí v hotovosti. Strava se poskytuje za plnou cenu        ( tj. náklady na potraviny, mzdy a režie ).

d) Stravování zaměstnanců školy se řídí vyhláškou č.84/2005 Sb., o závodním stravování §2 a §3 a zákonem č.262/2006 Sb., Zákoník práce, § 236 ZP.

Vlastní zaměstnanci hradí pořizovací cenu surovin, sníženou o příspěvek z FKSP. Aby měl zaměstnanec nárok na odběr hlavního jídla za tuto zvýhodněnou cenu, musí odpracovat na pracovišti v daný den alespoň 3 hodiny.

 

4) Kreditní čip:

Strava je vydávaná pouze na základě zaplacené a přihlášené stravy po předložení funkčního kreditního čipu, který je strávník povinen zakoupit ( 115,-Kč ) a denně ho nosit. Strávníci, kteří mají svůj vlastní čip např. po starším sourozenci  mohou ho použít, ale musí dojít k aktivaci v kanceláři ŠJ. Strávník se prokazuje přiložením kreditního čipu ke čtecímu zařízení u výdejního okénka. Na displeji se zobrazí údaje o strávníkovi a informace, zda je oběd přihlášený a zaplacený. Potom personál kuchyně stravu vydá. Má-li oběd odhlášený nebo nezaplacený, displej zobrazí zákaz výdeje stravy. Stejně tak u čipu, který už byl ten den terminálem označen. Oběd vydán nebude. Případnou ztrátu nebo znehodnocení kreditního čipu je nutné nahlásit v kanceláři paní Špačkové a zakoupit si nový čip.

Zapomenutí čipu:

V případě, že strávník čip zapomene, musí si přijít pro náhradní stravenku ( platí to i pro svačiny ).Výdej náhradních stravenek na svačinu je o svačinkové přestávce. Žák počká v jídelně u dohlížejícího pedagoga na příchod paní Špačkové, která prověří, zda má svačinu nahlášenou, zaplacenou a u prodejního okénka pak dostane náhradní stravenku. Výdej náhradních stravenek na oběd je po každém výdeji – v 11:50, ve 12:45 a ve 13:40 hod. / vždy v prodejním okénku na chodbě u jídelny. Čipy, ( i když všechny vypadají stejně ) nejsou identické a mají zakódované informace o strávníkovi. Proto není možné si čipy půjčovat nebo jinak zaměňovat.

 

5) Harmonogram výdeje stravy

Svačiny ZŠ:

1. - 5. ročník 8:40 – 8.50 hodin

6. - 9. ročník 8:45 – 8:55 hodin

Obědy:

Výdej obědů pro žáky a pedagogy začíná v 11:40 a končí ve 14:00 hodin. Organizován je tak, aby žáci mohli jít na oběd ihned po skončení 4.,5. a 6. vyučovací hodiny v těchto časových úsecích.

11:40 – 12:10 hodin

12:35 – 13:05 hodin

13:30 – 14:00 hodin

Jídelna ručí za kvalitu stravy vydané u výdejního okénka po dobu výdeje tj. od 11:40 do 14:00 hodin.

Výdej obědů pro cizí strávníky:

12:10 – 12:30 hodin, 13:00 – 13:30 hodin

Expedice do MŠ Ruda nad Moravou:

Doba odvozu přesnídávek do MŠ:                8:00 – 8:15 hodin

Doba odvozu obědu a svačin do MŠ:          10:45 – 11:15 hodin

 

6) Organizace výdeje stravy v jídelně a stolování

Do jídelny mohou vstupovat pouze ti, kteří mají v daný den objednanou stravu. Do jídelny není povolen vstup strávníkům ve cvičebním úboru, v pracovním oděvu a bez čipu, kterým se strávník identifikuje k oprávněnému odběru stravy. Aktovky a svrchní oděv odkládají žáci v šatnách. Před vstupem do jídelny si žáci myjí ruce a vstup organizuje pedagogický dozor, který dohlíží na bezpečnost žáků a dbá, aby se u žáků vytvářely správné návyky stolování. Strávníci jsou zařazeny do věkových kategorií podle věku, kterého ve školním roce dosáhli. Podle věku strávníka jsou upraveny i výživové a finanční normy. Při stolování se žáci chovají tiše, ukázněně a dbají pokynů učitelů, vychovatelek, vedoucí jídelny a kuchařek. Použité nádobí odevzdávají na vyhrazené místo. Dbají o čistotu stolu a okolí. Strávník má možnost jednoho přídavku stravy ( mimo masa ) dle stavu výdeje. Jídelna je určená pro přímou konzumaci jídel a nápojů, není přípustné vynášení jídla z jídelny ( ovoce, moučníky, atd. ). Dojde-li během výdeje k potřísnění podlahy, učiní dozor nezbytná opatření k tomu, aby nedošlo k uklouznutí. Běžný úklid během výdejní doby zajišťuje pracovnice kuchyně, včetně stolů a podlahy znečištěné jídlem. Úklid po skončení výdeje zajišťuje pracovnice školy. Závady, připomínky, úraz, nevolnosti atd. se hlásí přítomnému dozoru. Seznámit se s jídelními lístky mohou strávníci na nástěnce přímo v jídelně, na nástěnce u prodeje obědů a svačin nebo na internetové adrese www.strava.czwww.zsruda.cz. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s vedoucí kuchařkou na základě závazných zásad a pravidel v návaznosti na čerpání tzv. spotřebního koše. Podání připomínek ke kvalitě stravování ze strany strávníků a jejich zákonných zástupců je možné buď řediteli školy nebo vedoucí školní jídelny.

 

a) Výdej svačinek a obědů

Kuchařka vydá stravu na platný čip. Nevyzvednutá nebo včas neodhlášená strava se strávníkovi účtuje jako přihlášená strava. Rodiče se mohou informovat na www.strava.cz, zda žák stravu odebírá nebo stravu vynechává. Strávník si veškeré změny hlásí v kanceláři jídelny.

 

b) Výdej stravy do jídlonosiče

Doba výdeje dle odst. 5. Strávník je povinen přinést vlastní nádoby v čistém, nepoškozeném a dostatečném množství. Pokud nebude připraveno dostatečné množství nádob, nebude možné  vydat doplněk  stravy ( např. salát, kompot nebo dezert ). V jídelním lístku lze zjistit, co se daný den podává. Stravu nebudeme z bezpečnostních důvodů vydávat do skleněných nádob, kelímků a sáčků. V průběhu výdeje stravy pro žáky se jídlonosiče plnit nebudou. Strávník, který bude požadovat vydání do jídlonosiče, bude muset počkat do ukončení výdeje pro žáky. Odběr do jídlonosiče probíhá u výdejního okénka pro cizí strávníky ( přes rampu k zadnímu vchodu do jídelny ). Strava vydaná do jídlonosiče je určená k přímé spotřebě bez skladování, takže po naplnění jídlonosiče školní jídelna za jeho obsah neodpovídá.

Pro nemocné a dojíždějící:                                                                                                                  Jídlonosiče jsou v době od 7:30 – 10:00 hodin uloženy na vyhrazené místo v jídelně. Musí být označeny jménem a třídou žáka. Naplněné jídlonosiče je možné odebrat v době od 11:30 – 14:00 hodin na určeném  místě.

c) Stravování žáků v době nemoci

Školský zákon č. 561/2006 Sb. umožňuje odebírat dotované školní obědy pouze v době školního vyučování a jen tehdy, je-li dítě vyučování přítomno. Jestliže dítě onemocní, může za dotovanou cenu zakoupit pouze 1. den nemoci, pak již ne. Zbývající dny nemoci je nutno odhlásit nebo zaplatit do plné výše, tzv. včetně režií. V tomto případě je možné se stravovat i v době nemoci za plnou cenu ( viz. výdej stravy do jídlonosiče ). Nevyzvednutou svačinu si můžete odebrat do 9:00 hod.

 

d) Stravování zaměstnanců v době nemoci ( nepřítomnosti v práci )

Zaměstnanec je povinen na základě vyhl. č. 84/2005 v době nemoci ( nepřítomnosti v práci ) odhlásit stravování. V opačném případě je povinen doplatit do plné výše, tzv. včetně režií. V tomto případě je možné se stravovat jako „ cizí strávník “ ( bez příspěvku z FKSP ).

 

e) Dozor ve školní jídelně

Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci organizace na základě rozpisu dozorů, případně dle rozpisu náhradních dozorů stanovených ředitelem nebo zástupcem ředitele školy. Je dohlíženo na dodržování bezpečnosti, hygienických zásad a zásad společenského  chování. Dozor reguluje osvětlení a větrání, upozorňuje strávníky, případně i zaměstnankyně kuchyně, na možné nebezpečí z hlediska dodržování zásad hygieny a bezpečnosti.

Dojde-li k úrazu strávníka, je úraz ohlášen zástupci ředitele školy, vedoucí školní jídelny. Dozírající zajistí poskytnutí pomoci a provede zápis v knize úrazů.

Nikdo z personálu kuchyně a učitelský dozor nemá právo nutit žáky k dojídání jídel.

Strávník, jehož chováním vznikla školní jídelně škoda, je povinen tuto škodu nahradit.

 

7) Alergeny

Školní jídelna má od 13.12.2014 povinnost informovat strávníky o tom, zda se v nabízené potravině nebo pokrmu vyskytují látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost. Jejich seznam je uveden v nařízení EU č. 1169/2011 – jedná se o 14 vybraných alergenů. Každý strávník si musí tyto látky nebo produkty hlídat sám! Jídelna má pouze funkci informační. Jedná se pouze o zajištění informovanosti strávníků, nikoli o povinnost zajištění dietního stravování odpovídajícího individuálním dietním požadavkům.

Informace o alergenech přítomných v daném pokrmu jsou uvedeny na týdenním jídelním lístku, na internetové adrese www.strava.cz, nebo je poskytnou zaměstnanci kuchyně.

 

8) Podmínky pro poskytování dietního stravování

a) Dietní stravování lze poskytnout jen na základě potvrzení o potřebě dietního stravování, které vydá registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktický lékař pro děti a dorost. Ten stanoví konkrétní dietu.

b) Spolupráce zákonného zástupce se školní jídelnou

Školní jídelna nemůže zajišťovat dietní stravování, protože personál kuchyně nemá vzdělání v oboru dietní kuchař a ani nemá ze zákona povinnost toto dietní stravování poskytovat. Na základě lékařského potvrzení je strávníkům umožněno nosit si dietní stravu připravenou doma do ZŠ a to na základě dohody o stravování dítěte, která je sepsána se zákonným zástupcem dítěte, ředitelem školy a vedoucí jídelny. Strava musí být označena jménem a bude uložena ve vyhrazené lednici ( v jídelně ) odděleně od pokrmů připravených ve školní kuchyni a mimo její výdejní prostory. Pracovníci školního zařízení provedou v určitou dobu ohřev jídla a toto jídlo naservírují strávníkovi. Školní jídelna nezodpovídá za kvalitu a nezávadnost této stravy. Veškerou zodpovědnost mají rodiče dětí.