Home O škole Výroční zpráva
Výroční zprávy a dokumenty PDF Print E-mail
There are no translations available.

Výroční zpráva o činosti školy za rok 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti školy


OBSAH
a) Základní údaje o škole
b) Učební plán, přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku
c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
e) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání
f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků
h) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
i) Česká školní inspekce
j) Základní údaje o hospodaření školy
k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
l) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení
m) Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

PDF dokument 7,5 MB