Home O škole Charakteristika školy
Charakteristika školy
There are no translations available.

Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk je úplná základní škola s devíti postupnými ročníky. Je spádovou školou pro žáky ze základních škol obcí Bohdíkov, Bušín, Hrabenov, Olšany. Základní vzdělání je poskytováno dle školního vzdělávacího programu s názvem "Tvořivá škola".

Škola nabízí příjemné prostředí na chodbách, ve třídách, při výzdobě je využíváno výtvarných prací žáků školy, edukačních nástěnných obrazů, fotografií a květin.

Základní škola má pro svoji výchovně vzdělávací činnost k dispozici kmenové učebny, dvě jazykové učebny, odbornou učebnu výpočetní techniky (s 3D tiskárnou), odbornou učebnu fyziky (s laboratoří), přírodopisu, odbornou učebnu výtvarné výchovy, keramickou dílnu s pecí, učebnu pro výuku dílen, vaření a 2 tělocvičny. Obě tělocvičny spolu s venkovním hřištěm slouží k potřebám školy i veřejnosti. K dispozici jsou i stoly pro stolní tenis.

V budově jsou tři oddělení školní družiny, školní klub, odborné kabinety a školní kuchyň s jídelnou. K areálu školy patří také školní pozemek se školním sadem. Jídelna poskytuje svačinky a obědy žákům základní školy i veřejnosti.

Pedagogický sbor sestává z ředitelky školy, zástupkyně ŘŠ, 34 učitelů, 3 vychovatelek školní družiny a  14 vychovatelek/vychovatelů školního klubu. Ve škole dále pracuje výchovná a kariérní poradkyně, speciální pedagog, ICT koordinátor, metodik prevence sociálně patologických jevů, školní psycholog, koordinátorka environmentální výchovy a koordinátorka ŠVP.

Jsou zde i děti cizích státních příslušníků. V rámci inkluze škola zařazuje do výuky také žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a chování, kde je jim věnována zvýšená péče na základě zpracovaných individuálních plánů. Velmi úzce spolupracuje s PPP Šumperk, se Speciálním pedagogickým centrem v Mohelnici a Schola Vivou v Šumperku. Žákům s tělesným a kombinovaným postižením je umožněno vzdělávání v kmenových třídách s pomocí asistenta pedagoga.

Jako povinně volitelný předmět je nabízena informatika, příprava pokrmů a pěstitelství a technická praktika.

Nepovinné předměty umožňují žákům doplnit si svou vzdělávací cestu. Profilace školy v nepovinných předmětech je nabízena v „programovací“ informatice, náboženství, dále škola nabízí seminář z anglického jazyka, českého jazyka a matematiky, rovněž i semináře k přípravě na příjmací zkoušky pro žáky 9. ročníků.